Vienkāršs veids, kā atgūt pārmaksātos nodokļus

Reģistrējieties tūlīt, tas aizņems tikai dažas minūtes

Privātuma politika

Sabiedrība Unitrust Finance, Inc (RT Tax) (turpmāk tekstā - RT Tax, mēs, mūsu un citādi), kas rīkojas kā RT Tax preču zīmes pārstāve, apstrādājot personas datus, cenšas aizsargāt visu personu privātumu. Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk - VDAR) un piemērojamajiem valsts normatīvajiem aktiem (ieskaitot ASV). Mēs apstiprinām, ka RT Tax ievēro Jūsu privātumu un apņemas aizsargāt Jūsu tiesības uz likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Šajā privātuma politikā ir izskaidrots, kāpēc mēs ievācam Jūsu personas datus, kādus personas datus mēs ievācam, kā mēs ievācam, koplietojam un glabājam šādus datus, kādas tiesības Jums ir attiecībā uz personas datu aizsardzību un kā Jūs varat šīs tiesības realizēt.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai pakalpojumus, un šādi sniedzot mums savus personas datus, Jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem (izņemot gadījumos, kad tiek veiktas datu apstrādes darbības, kurām ir nepieciešama Jūsu atsevišķa piekrišana). Reģistrējoties vietnē, un aizpildot reģistrācijas veidlapu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies/-usies ar mūsu privātuma politiku, atķeksējot (atzīmējot) tam paredzēto lodziņu, šī privātuma politika var tikt iesniegta Jums arī kopā ar mūsu pakalpojumu līgumu. Ja vēlaties pārskatīt privātuma politikas noteikumus, varat to izdarīt, izmantojot šo adresi https://rttax.com/privacy-policy/

Kādas definīcijas tiek izmantotas šajā privātuma politikā?

Datu pārzinis - Jūsu personas datu pārzinis ir sabiedrība Unitrust Finance, Inc (uzņēmuma kods: 70464217, juridiskā adrese: 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, ASV, saimnieciskās darbības veikšanas adrese: 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, ASV, e-pasts: info@unitrustfinance.com, tālrunis: + 1-312-889-0315), kurai Jūs esat iesniedzis/-gusi savus personas datus sakarā ar līgumattiecībām vai pirmslīguma attiecībām vai pakalpojumiem, kurus Jūs plānojat izmantot.

Datu pārziņa pārstāvis – sabiedrība UAB „Rinkos tinklas“ (uzņēmuma kods: 135927776, juridiskā adrese: Nemuno ielā 13, Kauņa, Lietuva), saimnieciskās darbības veikšanas adrese: Ožeškienės g. 15, Kauņa, Lietuva, e-pasts: info@rinkostinklas.lt, tālruņi: +370 37 755211, +370 679 68858), kas darbojas datu pārziņa vārdā.

Klients (Jūs) - fiziska persona, kas izmanto mūsu pakalpojumus, ir izmantojusi pakalpojumus vai ir izteikusi nodomu izmantot pakalpojumus.

VDAR - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz klientu vai citu fizisku personu, kuru var identificēt vai kas ir identificējama un, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo privātuma politiku un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Datu apstrāde - jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem (ieskaitot ievākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, grozīšanu, izplatīšanu vai cita veida atklāšanu, pieprasīšanu, pārsūtīšanu u.c.).

Pakalpojumi - visi pakalpojumi, kurus piedāvā vai sniedz sabiedrība RT Tax, ieskaitot, bet ne tikai, nodrošināta Klientam starpniecība, lai saņemtu nodokļu atmaksu no ārvalstu nodokļu iestādēm (valstu saraksts, no kurām Jūs varat saņemt nodokļu atmaksu, ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs: www.rttax.com, www.mokesciugrazinimas.lt, www.nodokluatgriesana.lv, www.odzyskajpodatek.pl, www.recuperareataxelor.ro, www.vrashtanenadanaci.bg

Tiešais mārketings - darbība, ko veic, izmantojot elektronisko pastu, tālruni vai citu tiešu veidu, lai piedāvātu personām pakalpojumus un (vai) uzzinātu viņu viedokli par piedāvātajiem pakalpojumiem.

Tīmekļa vietnes - www.rttax.com, www.mokesciugrazinimas.lt, www.nodokluatgriesana.lv, www.odzyskajpodatek.pl, www.recuperareataxelor.ro, www.vrashtanenadanaci.bg

Kad tiek piemēroti šīs privātuma politikas noteikumi?

Šī privātuma politika tiks piemērota gadījumos, kad Jūs izmantojat, esat izmantojis/-usi vai esat izteicis/-kusi nodomu izmantot mūsu pakalpojumus. Privātuma politika tiks piemērota arī tajos gadījumos, kad esat netieši saistīts/-a ar pakalpojumiem. Privātuma politika tiks piemērota arī gadījumos, kad attiecības tikušas nodibinātas pirms šīs privātuma politikas stāšanās spēkā un Jūs sniedzāt un (vai) mēs saņēmām Jūsu personas datus.

Kāpēc mēs ievācam Jūsu personas datus?

Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, lai (i) mēs varētu Jums sniegt pakalpojumus (līguma noslēgšana, izpilde), (ii) nodrošinātu nepieciešamo saziņu (sniegt Jums paziņojumus, piedāvājumus un informāciju); (iii) aizsargātu savas un trešo personu tiesības un intereses, (iv) mēs varētu veikt statistisko analīzi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un citiem noteikumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir attiecīgi: (i) nepieciešamība izpildīt līgumsaistības un obligātās likumā noteiktās prasības, kas saistītas ar nodokļu atmaksu; (ii) likumīgās intereses - nodrošināt labu klientu apkalpošanu; (iii) likumīgās intereses - lai aizsargātu mūsu un trešo personu tiesības un intereses, un (iv) likumīgās intereses - lai attīstītu mūsu uzņēmējdarbību.

Gadījumā, ja Jūs neiesniegsiet mums savus personas datus, mēs nevarēsim Jums sniegt mūsu pakalpojumus.

Jāatzīmē, ka, lai saņemtu nodokļu atmaksu, t.i., lai saņemtu mūsu pakalpojumus, Jums nav jāpiekrīt saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu tiešajam mārketingam.

Kā mēs ievācam Jūsu personas datus?

Lielāko daļu datu mēs saņemam tieši no Jums, bet daļu datu mēs varam saņemt arī no citiem avotiem.

Lai ievāktu Jūsu datus, mēs varam izmantot trešo personu (partneru / apstrādātāju) pakalpojumus. Šajā gadījumā Jums nav jāiesniedz savi personas dati tieši mums, bet gan mūsu partnerim, kurš apstrādā personas datus mūsu interesēs un saskaņā ar mūsu norādījumiem, stingri nodrošinot personas datu konfidencialitāti un integritāti un veicot atbilstošus fiziskos, organizatoriskos, administratīvos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus.

Jāpaskaidro, ka sabiedrība RT Tax parasti saņem personas datus tieši no tām personām, ar kurām šie dati ir saistīti, t.i., mēs saņemam Jūsu personas datus:

Atsevišķos gadījumos mēs varam saņemt Jūsu personas datus nevis no Jums, bet, piemēram, no mūsu sadarbības partneriem, kuriem esat sniedzis savus datus, cenšoties saņemt mūsu pakalpojumus; vai no ārvalstu valsts iestādēm, kas pārvalda nodokļu atmaksu, vai citām iestādēm gadījumos, kad Jūs neesat iesniedzis/-gusi (nevarējāt iesniegt) visus nepieciešamos dokumentus nodokļu atmaksai vai no citiem avotiem, ja tas ir noteikts normatīvajos aktos.

Mēs varam saņemt Jūsu personas datus arī tad, kad mēs parakstām dažādus līgumus, kuros Jums nav jābūt līgumslēdzējam vai kāda līgumslēdzēja pārstāvim (piemēram, līgumu, kas noslēgts saskaņā ar pilnvaru, līgums ar juridisku personu, kurā ir norādītas kontaktpersonas vai pārstāvju dati u.c.)

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Mūsu pamatdarbība ir saistīta ar starpniecības nodrošināšanu klientiem nodokļu atmaksas saņemšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu sniegt un uzlabot šos pakalpojumus. Attiecīgi, precīzs apstrādāto personas datu apjoms ir atkarīgs no Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem vai no mūsu attiecībām ar Jums, kā arī no piemērojamo normatīvo aktu prasībām nodokļu atmaksas jomā tajā valstī, kurā vēlaties saņemt nodokļu atmaksu.

Mēs apstrādājam arī mūsu klientu pārstāvju un pakalpojumu sniedzēju, kas ir gan uzņēmumi, gan fiziskas personas, personas datus.

Mēs parasti ievācam un apstrādājam šādus personas datus:

Mēs neapstrādājam sensitīvus (īpašu kategoriju) datus, kas saistīti ar Jūsu veselību vai politiskajiem uzskatiem, izņemot gadījumus, kad šādus datus pieprasa likums, vai īpašos gadījumos, kad, piemēram, Jūs šādus datus atklājat, izmantojot pakalpojumus (piemēram, informējot par maksājumiem, kas saņemti kā kompensācija par slimošanu).

Mēs ievācam datus par bērniem un laulātajiem tikai tādā mērā un tad, kad šādu ievākšanu pieprasa normatīvie akti un nepieciešama, lai censtos nodrošināt Jums nodokļu atmaksu (piemērojot nodokļu atvieglojumus/privilēģijas u.c.).

Turklāt mēs precizējam, ka uz apstrādāto personas datu daudzumu un apjomu, kā arī dokumentiem, kurus Jums ir nepieciešams iesniegt mums, vienmēr attiecas tās valsts likumu prasības, no kuras vēlaties saņemt nodokļu atmaksu. Galvenie dokumenti, kas Jums jāiesniedz, lai saņemtu mūsu pakalpojumus, ir uzskaitīti mūsu vietnēs un sakārtoti atkarībā no valsts.

Lai sniegtu Jums pakalpojumus, mēs varam pieprasīt, lai Jūs iesniedzat aizpildītas veidlapas, paziņojumus, valsts iestāžu un/vai Jūsu darba devēja izsniegtas apliecības un citus dokumentus, kas saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem ir nepieciešami nodokļu atmaksai. Ja Jūs tos nevarat iesniegt, pēc Jūsu pieprasījuma un/vai ar Jūsu pilnvarojumu mēs varam iegūt nepieciešamos datus un dokumentus no pilnvarotām personām.

Sadarbībā ar Jums un, ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, mēs vienmēr esam gatavi Jums izskaidrot, kāpēc mums katrā gadījumā nepieciešama konkrēta informācija.

Ar ko mēs koplietojam Jūsu personas datus?

Sniedzamo pakalpojumu rakstura dēļ, veicot ikdienas darbības, mums ir jākoplieto Jūsu personas dati, cenšoties nodrošināt Jums nodokļu atmaksu, jo nodokļu atmaksu veicam nevis mēs, bet nodokļu iestādes dažādās valstīs (tajās, kurās Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus nodokļu atmaksas saņemšanai).

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus:

Gadījumos, kad Jūs sniedzat savus personas datus mūsu partneriem Jūsu izcelsmes valstī, dzīvesvietas valstī vai citā piemērotā vietā, nevis tieši sniedzat tos mums (datu pārzinim), un sakarā ar to, ka mēs atrodamies ASV, Jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz ASV. Skaidrības labad jāpaskaidro, ka, tā kā mēs atrodamies ASV, Jūsu personas datu pārsūtīšana ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanai un starp mums noslēgtā līgums izpildei.

Ar šo mēs paziņojam, ka mēs izmantojam partnerus, personas datu apstrādātājus, tikai tad, kad esam pārliecināti, ka šādi partneri garantē pienācīgus organizatoriskos, juridiskos, tehniskos un fiziskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību un likumīgu apstrādi. Šāda apstrāde atbilst VDAR un piemērojamo likumu tiesiskajām prasībām un nodrošina Jūsu tiesību aizsardzību.

Kas var piekļūt Jūsu personas datiem?

Jūsu personas datiem var piekļūt tikai personas, kurām ir šādas tiesības sabiedrībā RT tax vai pie trešajām personām, ar kurām esam noslēguši līgumus, vai citas personas (partneri, apstrādātāji), ja šāda piekļuve ir nepieciešama vai atļauta normatīvajos aktos.

Atklājot Jūsu personas datus, mēs apņemamies nodrošināt, ka datu saņēmējs ievēro tos pašus personas datu aizsardzības un apstrādes pasākumus kā mēs, un tiek garantēta personas datu drošība, konfidencialitāte un integritāte.

Apstrādes darbību, ko veic trešās puses, vienmēr reglamentē rakstisks līgums vai citi īpaši nosacījumi, attiecībā uz kuriem mēs vienojamies ar šādiem trešo personu apstrādātājiem.

Jāpaskaidro, ka Jūsu datus, kurus mēs apkopojam, var apstrādāt (ieskaitot glabāšanu) ārpus Jūsu valsts, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas robežām, piemēram, ASV, Jaunzēlandē, Kanādā (atkarībā no valsts, no kuras Jūs vēlaties saņemt nodokļu atmaksu). Mēs varam nodot Jūsu personas datus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību; standarta datu aizsardzības klauzulām, kuras izstrādājusi Eiropas Komisija; izmantojot citus iespējamos aizsardzības pasākumus un atkāpes, ja to pieļauj piemērojamie likumi, neskarot Jūsu likumīgās intereses.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, glabāti un nosūtīti trešajām personām, izmantojot tādus līdzekļus un tādā mērā, kā Jūs esat informēts/-a un kā norādīts privātuma politikā, līgumā (-os), kas noslēgts/-i mūsu starpā, un/vai citā dokumentā vai citādi.

Skaidrības labad jāpaskaidro, ka uzņēmums (mūsu partneris), kuram Jūs iesniedzāt savus dokumentus, lai saņemtu mūsu pakalpojumus, tiks uzskatīts par mūsu apstrādātāju. Mēs varam pārsūtīt Jūsu personas datus arī mūsu datu apstrādātājiem, piemēram, sabiedrībai TT Express UAB, kas mums sniedz naudas pārskaitīšanas pakalpojumus, kā arī Unidata, UAB, kas mums sniedz atbalsta biroja pakalpojumus; arī UAB "Rinkos tinklas", kas mums sniedz zvanu centra pakalpojumus. Dažos gadījumos mēs varam atklāt Jūsu personas datus apstrādātājiem, kas nodrošina arhivēšanas, IT uzturēšanas un līdzīgus pakalpojumus.

Kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Jūsu personas datiem?

Mēs cenšamies nodrošināt, lai personas datu apstrādes darbība būtu godīga un caurskatāma, kā arī lai visas personas tiesības, kas paredzētas piemērojamajos normatīvajos aktos, tiktu pastāvīgi aizsargātas. Mēs garantējam, ka Jūsu personas dati ir precīzi, adekvāti, atbilstoši un ierobežoti ar mērķu, kuriem tie tiek apstrādāti, izpildes nepieciešamību.

Jums ir šādas tiesības, kuras varat izmantot jebkurā laikā:

Atkarībā no īpašiem apstākļiem Jūsu tiesību īstenošanai var būt noteikti nosacījumi vai ierobežojumi. Mums var būt saistoši likumi vai citi noteikumi, pamatojoties uz kuriem, iespējams, mēs nevarēsim nekavējoties izdzēst Jūsu personas datus.

Attiecībā uz Jūsu tiesību īstenošanu Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums tieši, arī caur mūsu partneriem, kuriem esat iesniedzis dokumentus un/vai ar kuriem Jums ir bijušas darījuma attiecības, kā arī pa e-pastu, tālruni, elektroniski adresējot jautājumu (piemēram, Tiešsaistes palīdzība, izmantojot mūsu Facebook lapu, emuārus un citādi). Mūsu kontaktinformāciju varat atrast mūsu tīmekļa vietnēs, šajā privātuma politikā un mūsu starpā noslēgtajos līgumos.

Mēs bez maksas realizējam Jūsu tiesības personas datu aizsardzības jomā (izņemot gadījumus, kad pieprasījumi acīmredzami ir nepamatoti vai nesamērīgi, sevišķi, attiecībā uz šādu pieprasījumu atkārtotu saturu).

Kā tiek glabāti Jūsu personas dati?

Mēs glabājam Jūsu personas datus saskaņā ar VDAR un valsts normatīvajiem aktiem (arī ASV). Saskaņā ar vispārēju principu, Jūsu personas dati tiek apstrādāti (arī glabāti) tādā veidā, lai Jūsu identitāte būtu identificējama, kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem šādi personas dati tiek apstrādāti.

Lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, no nejaušas nozaudēšanas, izmainīšanas vai izdzēšanas, mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu piemērojamo normatīvo aktu prasības. Šādi pasākumi ietver tehniskus pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēli, datoru drošību, datu un datņu aizsardzību, kā arī organizatoriskus pasākumus, piekļuves ierobežošanu personas datiem, konfidencialitātes nodrošināšanu un citus pasākumus.

Cik ilgi tiek glabāti Jūsu personas dati?

Personas datu glabāšanas periodu nosaka normatīvie akti vai mēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Dažos gadījumos normatīvajos aktos ir noteikts konkrēts periods tādu dokumentu glabāšanai, kuros ir personas dati, piemēram, ar nodokļiem saistītu dokumentu glabāšanas periodu nosaka nodokļu likums tajā valstī, no kuras Jūs cenšaties saņemt (vai esat saņēmis/-usi) nodokļu atmaksu.

Ja personas datu glabāšanas periods nav noteikts normatīvajos aktos, personas dati tiek glabāti līguma darbības termiņā un 10 gadus pēc pakalpojumu sniegšanas (pēc līguma izpildes) vai darījumu attiecību pārtraukšanas ar Jums (līguma izbeigšanas), ņemot vērā vispārējos noilguma termiņus. Mēs Jūsu piekrišanu tiešajam mārketingam glabāsim 5 gadus.

Kāda veida tiešā mārketinga darbības mēs veicam?

Mēs (tieši vai izmantojot mūsu partnerus), pamatojoties uz likumīgām interesēm, esošajiem klientiem varam sniegt informāciju par mūsu pakalpojumiem.

Mūsu informācija un tiešā mārketinga paziņojumi (piemēram, paziņojumi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem) tiek nosūtīti tiem klientiem, kuriem pakalpojumi tiek (tikuši) sniegti, un arī tiem, kuri ir izteikuši piekrišanu tiešā mārketinga un/vai piedāvājumu saņemšanai.

Mēs varam Jums nosūtīt informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, jaunumiem nodokļu atmaksas jomā, atgādinājumus par deklarāciju iesniegšanu vai nodokļu atmaksas pieprasījumu iesniegšanu.

Dažos gadījumos Jums var būt sniegta informācija par izmaiņām mūsu starpā noslēgtajos līgumos un/vai grozījumiem nodokļu atmaksas vai datu apstrādes jomā, vai arī informācija (vai atgādinājums) par papildu dokumentiem/datiem, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, kā arī sistēmiskie un citi paziņojumi, kas saistīti ar sniegtajiem pakalpojumiem. Šādi informatīvi paziņojumi ir nepieciešami, izpildot mūsu starpā noslēgto līgumu un (vai) tā pielikumus, sniedzot Jums pasūtītos pakalpojumus, un šādi paziņojumi un informācija netiek uzskatīti par tiešā mārketinga paziņojumiem.

Jūsu personas datu apstrādes tiešajam mārketingam juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana vai mūsu likumīgās intereses piedāvāt pakalpojumus.

Jāatzīmē, ka, lai saņemtu nodokļu atmaksu, t.i., lai saņemtu mūsu pakalpojumus, Jums nav jāsniedz piekrišana tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai.

Kā Jūs varat izteikt piekrišanu saņemt informatīvus un/vai tiešā mārketinga paziņojumus?

Jūs varat sniegt piekrišanu saņemt informatīvus un/vai tiešā mārketinga paziņojumus tīmekļa vietnē, paužot piekrišanu tiešajam mārketingam, atzīmējot atbilstošo lodziņu, reģistrācijas veidlapā apstiprinot savu izvēli un, izmantojot citus līdzekļus, no kuriem ir skaidrs, ka vēlaties saņemt piedāvāto informāciju vai, pieprasot, lai nosūtam informatīvus paziņojumus saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti mūsu starpā, vai citos veidos.

Klienti, kuri jau saņem mūsu informatīvos paziņojumus, turpinās saņemt šādus paziņojumus pēc VDAR stāšanās spēkā.

Vai Jūs varat atteikties no savu personas datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkos?

Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atteikties no savu personas datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkos.

Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt savu piekrišanu. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, Jums ir jāsazinās ar mums, izmantojot jebkurus ērtus līdzekļus, tostarp, bet ne tikai: personīgi, caur mūsu partneriem (pie kuriem Jūs pieteicāties, lai saņemtu mūsu pakalpojumus), rakstot uz e-pastu, caur savu kontu ( ja Jums tāds ir), mūsu Facebook lapā un, izmantojot citus līdzekļus, no kuriem mēs varam saprast, ka Jūs vairs nevēlaties saņemt mūsu paziņojumus.

Vai mēs izmantojam sīkdatnes?

Jā, mēs izmantojam sīkdatnes, kas ir mazas teksta datnes, kuras tiek glabātas Jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē, lai uzlabotu vietnes darbību un vienkāršotu šādas vietnes izmantošanu. Jūs varat iepazīties ar mūsu sīkdatņu politiku https://rttax.com/cookies/

Kā Jūs varat sazināties ar mums?

Mēs aicinām Jūs sazināties ar mums, lai adresētu jautājumus, pieprasījumus vai komentārus par Jūsu personas datu apstrādi, izmantojot e-pastu: info@rttax.com.

Turklāt Jūs varat sazināties ar mums, uzdodot jautājumus pa tālruni, mūsu tīmekļa vietnē (tiešsaistes palīdzība), emuāros, Facebook lapā un citos Jums ērtos veidos.

Mūsu kontaktinformāciju varat atrast mūsu tīmekļa lapās, šajā privātuma politikā un starp mums noslēgtajos līgumos.

Sakarā ar visiem jautājumiem (kas aprakstīti zemāk) varat sazināties arī ar mūsu pārstāvi Eiropas Savienībā.

Mūsu pārstāvis Eiropas Savienībā.

Tā kā mēs atrodamies ASV un Jūsu izcelsmes valsts vai dzīvesvieta atrodas Eiropas Savienībā, lai atvieglotu Jūsu tiesību izmantošanu, reaģētu uz Jūsu bažām un nodrošinātu VDAR ievērošanu, mēs esam iecēluši pārstāvi Eiropas Savienībā (t.i., Lietuvā), kas ir sabiedrība UAB „Rinkos tinklas“ (uzņēmuma kods: 135927776, juridiskā adrese: Nemuno g. 13, Kauņa, Lietuva, saimnieciskās darbības veikšanas adrese: Ožeškienės g. 15, Kauņa, Lietuva, e-pasts: info@rinkostinklas.lt, info@rttax.lt, tālruņi: +370 37 755211, +370 679 68858), kas rīkojas mūsu vārdā kā mūsu datu apstrādātājs.

Jāpaskaidro, ka pārstāvis rīkojas mūsu vārdā un tā iecelšana neierobežo mūsu atbildību saskaņā ar VDAR.

Oficiālais paziņojums

Šī privātuma politika nav juridiski saistošs starp mums noslēgts līgums. Šajā privātuma politikā ir aprakstītas mūsu personas datu aizsardzības standartu vispārīgās pamatnostādnes. Mēs varam mainīt šo privātuma politiku, uzlabojot un paplašinot savus pakalpojumus un tīmekļa vietnes.

Pēc Jūsu pieprasījuma Jūs varat iepazīties ar privātuma politiku arī pie mūsu darījuma partneriem un klientu apkalpošanas punktos.